Regulamin portalu

Regulamin serwisu internetowego Medical-jobs.pl z dnia 12.01.2022r.

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego prowadzonego na stronie internetowej www.medical-jobs.pl na rzecz klientów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe definicje oznaczają:
  1. Medical-Jobs lub Serwis – Serwis internetowy znajdujący się̨ pod adresem www.medical-jobs.pl, prowadzony przez iVision z siedzibą w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, NIP: 8512760089.
  2. Klient lub Ogłoszeniodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Medical-Jobs w związku z prowadzoną działalnością̨ gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz.
  3. Strony – łącznie Klient oraz Medical-Jobs.
  4. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Medical- Jobs a:
   1. Użytkownikiem,
   2. Klientem.
  5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Medical- Jobs na rzecz Użytkownika i Klienta i określone w § III pkt 1 Regulaminu.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  7. Panel Pracodawcy lub Konto Klienta – Konto dostępne na stronie internetowej www.medical-jobs.pl, służące do składania Zleceń i zarządzania ich treścią.
  8. Ogłoszenie – ogłoszenie o prace publikowane przez Klienta w Serwisie w ramach Umowy z Medical- Jobs, mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko.
  9. Ogłoszeniobiorca- oznacza osobę fizyczną,
   1. która wyraża wolę zatrudnienia siebie jako pracownika oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę lub zostanie przekierowana na strony Ogłoszeniobiorcy w celu złożenia aplikacji o pracę
   2. lub założy konto w Serwisie.
  10. Ogłoszeniodawca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która chce zatrudnić pracownika oraz złoży w Serwisie ogłoszenie o pracę lub założy konto.
  11. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  13. Pliki Cookie (Cookies) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie.
 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Medical-Jobs jest
  1. przyjmowanie ogłoszeń o pracę,
  2. przygotowanie ogłoszeń o pracę do publikacji,
  3. publikowanie ogłoszeń o pracę,
  4. przyjmowanie aplikacji o pracę od Ogłoszeniobiorców,
  5. przekazywanie aplikacji o pracę do Ogłoszeniodawcy wraz z informacją o ewentualnych poleceniach albo
  6. przekierowanie Ogłoszeniobiorców do formularza Ogłoszeniodawcy,
  7. udostępnienie Polecającemu formularza do wysłania polecenia Polecanemu oraz
  8. usługi pomocnicze.
 4. Usługi są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Medical-Jobs a Ogłoszeniodawcą.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu internetowego, który znajduje się̨ pod adresem internetowym www.medical-jobs.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 3. Zawartość Serwisu tworzy bazę̨ danych podlegającą ochronie wynikającej z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 4. Medical- Jobs udostępnia Regulamin Użytkownikowi i Klientowi nieodpłatnie w formie elektronicznej przed zawarciem Umowy, a także każdorazowo na żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą̨ systemu teleinformatycznego, którym posługuje się̨ Użytkownik i Klient.
 5. Ogłoszenia i Profile na stronie Serwisu są powszechnie dostępne i każdy może zapoznać się z ich treścią nieodpłatnie. Zapoznanie się z ogłoszeniami o prace nie skutkuje powstaniem umownego stosunku prawnego pomiędzy Medical- Jobs a osobą trzecią.
 6. Użytkownik i Klient są obowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3. Wykaz usług i warunki zawarcia umowy

 1. Przedmiotem Usług świadczonych przez Medical- Jobs jest:
  1. W stosunku do Klientów:
   1. Udostępnianie Serwisu do umieszczania Ogłoszeń o pracę;
   2. Udostępnianie funkcjonalności Panel Pracodawcy;
  2. W stosunku do Użytkowników:
   1. Udostępnianie Serwisu do przeglądania, wyszukiwania i aplikowania na zamieszczone przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia pracy;
   2. Udostępnianie Serwisu do tworzenia CV
 2. Zakazane jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w ust. 1 wyżej, w szczególności celu promocji innych produktów lub usług.
 3. Koniecznym skorzystania z funkcjonalności Serwisu jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta:
  1. z Użytkownikiem – z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu;
  2. z Klientem – z chwilą akceptacji Regulaminu. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do zawierania prawnie wiążących Umów w jego imieniu i na jego rzecz.
 5. Wraz z zawarciem Umowy z Klientem i dodaniem pierwszego Ogłoszenia, Serwis automatycznie utworzy Profil Pracodawcy i wyśle do Klienta dane do logowania na podany adres e-mail.

§ 4. konta w serwisie

 1. Konto Klienta
  1. Konto może założyć każdy Klient.
  2. Klient może posiadać tylko jedno Konto z danym adresem poczty elektronicznej. Założenie, prowadzenie oraz likwidacja Konta są nieodpłatne.
  3. Konto Klienta można założyć na dwa sposoby:
   1. poprzez kontakt z Medical- Jobs pod adresem biuro@med-jobs.pl wraz ze stworzeniem Brand Story,
   2. na stronie www.medical-jobs.pl po opublikowaniu ogłoszenia.
  4. W przypadku założenia konta poprzez kontakt z Medical- Jobs, danymi niezbędnymi do założenia konta będą: Imię, nazwisko, adres email oraz hasło do logowania.
  5. Jeżeli konto zostało stworzone w trakcie tworzenia ogłoszenia, dane wymagane do założenia konta będą pobrane w trakcie publikacji ogłoszenia.
  6. Dyspozycję założenia Konta może złożyć osoba uprawniona do reprezentacji Klienta w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
  7. Logowanie do Konta następuje przy pomocy loginu i hasła lub poprzez serwis Facebook lub konto Google.
  8. Przy pomocy Panelu Pracodawcy, Klient, będzie miał możliwość edytowania publikacji nowych ogłoszeń, a także monitorowania historii wcześniejszych rekrutacji oraz zebranych aplikacji na ogłoszenia Klienta.
  9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta, poprzez złożenie stosownej dyspozycji poprzez wysłanie maila na adres biuro@med-jobs.pl
  10. Usunięcie Konta nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji.
  11. Usunięcie Konta nie wpływa na opublikowane ogłoszenia o pracę, przed wysłaniem zgłoszenia z punktu
  12. Medical- Jobs może usunąć Konto, jeżeli Klient nie będzie się do niego logował przez okres 12 miesięcy lub nie złoży żadnego ogłoszenia o pracę w ciągu 12 miesięcy.
  13. Medical- Jobs poinformuje o planowanym usunięciu Konta 14 dni przed jego usunięciem na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji Konta.
  14. Medical- Jobs może usunąć Konto, jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  15. Medical- Jobs wezwie Klienta do zaprzestania naruszania Regulaminu lub prawa na adres poczty elektronicznej nie później niż na 2 dni przed usunięciem Konta.
  16. Usunięcie Konta nastąpi w ciągu 24 godzin natomiast dane zawarte na Koncie będą się znajdowały na serwerze Medical- Jobs w formie kopii zapasowej przez 30 dni.
  17. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Medical- Jobs, a w szczególności jej dobre imię, Medical- Jobs może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta z Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  18. Ogłoszeniodawca wszelkie zastrzeżenia do świadczonych usług powinien zgłaszać Medical- Jobs zgodnie z procedurą reklamacji określoną w Regulaminie
  19. Informacje podane w profilu powinny być, kompletne, prawdziwe, nie wprowadzające w błąd oraz zgodne z prawem. Zakazane jest zawieranie w profilu informacji o charakterze seksualnym.

§ 5. Wymogi techniczne

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Usług niezbędne jest:
  1. Połączenie z siecią Internet;
  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  3. Akceptowanie plików cookies w przypadku wybranych Usług;
  4. Aktywne konto poczty elektronicznej;

§ 6. Ogłoszenia

 1. Formularz ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników.
 2. Zakazane jest wypełnianie i zatwierdzanie formularzy ogłoszeń o pracę przy pomocy botów lub innych zautomatyzowanych programów do wysyłania poczty elektronicznej.
 3. Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza. W formularzu należy podać dane opisujące stanowisko pracy zgodnie z aktualnym formularzem na stronie internetowej. W przypadku składania ogłoszenia bez pośrednictwa Konta, należy podać także dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę oraz plik graficzny formatu jpg lub tiff ze znakiem graficznym Ogłoszeniodawcy. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe powinny być wypełnione.
 4. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich lub właściwe licencje do treści ogłoszeń oraz znaków graficznych, o których mowa w ust. 3 powyżej, które publikuje na Serwisie. Ogłoszeniodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz znaków graficznych względem osób trzecich, a także zobowiązuje się pokryć koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści, opublikowania lub innego wykorzystania ogłoszenia zostały naruszone. Ogłoszeniodawca ponosi również odpowiedzialność za zgodność ogłoszenia z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Ogłoszeniodawca otrzyma maila potwierdzającego z linkiem do ogłoszenia. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta wraz z dokonaniem płatności.
 6. Przygotowanie przez Medical- Jobs ogłoszenia do publikacji następuje w sposób zautomatyzowany.
 7. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godziny od dokonania płatności. Publikacja ogłoszenia następuje w sposób zautomatyzowany.
 8. Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez 30 dni od chwili jego opublikowania. Po upływie 30 dni ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i No Fluff Jobs nie będzie przyjmował nowych aplikacji o pracę ani udostępniał formularza do wysyłania poleceń dla tego ogłoszenia. Ogłoszenie jest publikowane na pozycji pierwszej (na górze listy ogłoszeń w Serwisie) i z chwilą publikacji nowych ogłoszeń będzie zajmować dalsze pozycje.
 9. W celu przedłużenia usługi Ogłoszeniodawca powinien złożyć nowe ogłoszenie o tej samej treści.
 10. Medical- Jobs zapewnia formularz do aplikowania o pracę przez Ogłoszeniobiorców. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu aplikacji przez Ogłoszeniobiorcę, aplikacja zostanie automatycznie przekierowana na adres poczty elektronicznej Ogłoszeniodawcy.
 11. Ogłoszeniodawca może zrezygnować z formularza Serwisu do aplikowania o pracę i podać link do własnego formularza.
 12. Ogłoszeniobiorcy będą automatycznie przekierowywani do formularza Ogłoszeniodawcy po naciśnięciu linku do tego formularza i po dokonaniu akceptacji w wyświetlonym okienku pop-up.
 13. Medical- Jobs jest uprawniony do publikowania ogłoszenia w całości lub w formie streszczenia na innych portalach, serwisach społecznościowych, listach mailingowych, grupach dyskusyjnych itp. w celu promocji ogłoszenia.
 14. W przypadku zakupu pakietów ogłoszeń Ogłoszeniodawca ma możliwość publikacji ogłoszeń z pakietu w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania płatności.

§ 7. Kluczowe elementy ogłoszenia

 1. Ogłoszenie powinno zawierać ofertę odpłatnej pracy i może dotyczyć każdej legalnej formy zatrudnienia.
 2. Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
 3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy.
 4. Oferowana praca oraz warunki wykonywania pracy muszą być zgodne z prawem, a oferta musi dotyczyć legalnej pracy.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w dowolnym dla siebie momencie, w celu dbania o jak najwyższy standard publikowanych Ogłoszeń. Przez poprawianie Ogłoszenia Serwis należy w szczególności rozumieć poprawianie części opisów, które nie dotyczą bezpośrednio danego stanowiska pracy oraz wytłuszczenie istotnych elementów Ogłoszenia.

§ 8. Ogłoszeniodawca – przetwarzanie i powierzenia przetwarzanie danych osobowych

 1. Ogłoszeniodawca jest administratorem danych osobowych Ogłoszeniobiorców – kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę wraz z CV za pośrednictwem udostępnionego formularza ogłoszenia.
 2. Ogłoszeniodawca, jako administrator danych osobowych Ogłoszeniobiorców – kandydatów, którzy złożyli aplikację o pracę wraz z CV, powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz odpowiednie klauzule zgód pod formularzami ogłoszenia rekrutacyjnego.

§ 9. prawa autorskie klienta

 1. Ogłoszeniodawca oświadcza, że:
  1. Ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich;
  2. dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub na koncie.
 2. Klient udziela Serwisowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na używanie jego nazw handlowych (nazwy firmy) i znaków graficznych i słownych przekazanych do publikacji w ramach realizacji Umowy oraz w celu podejmowania działań promocyjnych Ogłoszenia Klienta na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, publiczne udostępnienie za pośrednictwem Serwisu oraz portali i narzędzi wykorzystywanych w ramach działań promocyjnych w taki sposób , aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Klient udziela Medical- Jobs bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji zezwalającej na wykorzystywanie jego nazwy (firmy) oraz znaków graficznych (logotypów) w ramach Serwisu, listy referencyjnej oraz w materiałach marketingowych na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlanie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Klient ma prawo do wypowiedzenia niniejszej licencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

§ 10. Cena i płatności

 1. Usługi na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie.
 2. Tytułem świadczenia Usług na rzecz Klienta, Klient zapłaci zgodną z aktualnym cennikiem udostępnionym na stronie Serwisu lub ofertą przygotowaną indywidualnie przez Serwis na rzecz Klienta. W przypadku akcji promocyjnych, wynagrodzenie za Usługi mogą określać szczegółowe warunki danej promocji. Cena usługi jest ceną netto i jest wyrażona w walucie: polski złoty.
 3. Płatność może być dokonana przy pomocy: przy pomocy zintegrowanego z Serwisie serwisu PayU z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności serwisu PayU, lub przelewem bankowym
 4. W przypadku wyrażania woli przez Klienta, aby nie publikować Ogłoszenia lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu przed upływem 30 dni, nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.
 5. Klient może skontaktować się z Serwisem w celu ustalenia indywidualnej ceny za zakup pakietu Ogłoszeń, czyli wykupieniu więcej niż jednego ogłoszenia.
 6. Klient zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju UE innym niż Polska jest zobowiązany podać aktualny numer identyfikacyjny podatkowej – NIP.

§ 11. kandydat

 1. Kandydatem jest Użytkownik, który wyraża wolę udziału w rekrutacji na stanowisko określone w Ogłoszeniu oraz złoży w Serwisie aplikację o pracę.
 2. Kandydat może aplikować na stanowisko określone w Ogłoszeniu bezpośrednio w formularzu umieszczonym pod Ogłoszeniem.
 3. Serwis tytułem świadczenia Usług na rzecz Kandydata nie pobiera jakichkolwiek opłat.
 4. Wysłanie aplikacji do Ogłoszeniodawcy przez Kandydata następuje automatycznie.

§ 12. Składanie aplikacji o pracę

 1. Informacje podane w aplikacji powinny być prawdziwe.
 2. Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę.
 3. Formularz aplikacyjny służy wyłącznie do składania aplikacji o pracę.
 4. Do złożenia aplikacji z wymagane jest podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz CV. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§ 13. Odpowiedzialności

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych Ogłoszeń.
 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Klienta może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionej Usługi.
 3. Serwis nie gwarantuje Klientowi, że ktokolwiek złoży aplikację o pracę.
 4. Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego Usługi.
 5. Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług.

§ 14. Ochrona danych osobowych

 1. Medical- Jobs przetwarza dane osobowe Użytkownika i Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług określonych niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Medical- Jobs znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Z tego względu, iż realizacja Usług wymaga przetwarzania przez Medical- Jobs w imieniu Klienta danych osobowych Użytkowników korzystających z formularza aplikacji znajdującego się bezpośrednio pod Ogłoszeniem Klienta, zawarcie Umowy między Stronami oznacza równoczesne zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Klient jako administrator danych zobowiązany jest do wykonania wobec podmiotów określonych w § XVIII ust. 2 obowiązku informacyjnego, w szczególności do zamieszczenia klauzuli informacyjnej pod formularzem Ogłoszenia.
 4. Serwis może udostępnić Klientowi wzór klauzuli informacyjnej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść klauzuli informacyjnej kierowanej do Użytkowników i nie przysługują mu wobec Serwisu żadne roszczenia w związku z wykorzystaniem udostępnionego przez Serwis wzoru klauzuli.
 5. W związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do wykonania Umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem, Klient i Medical- Jobs wzajemnie udostępniają sobie dane służbowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wybranych przedstawicieli uprawnionych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu Umowy na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowej realizacji umowy oraz wymianie informacji niezbędnych do podnoszenia jakości świadczonych Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Klient zobowiązuje się do samodzielnego wypełnienia wobec osób wskazanych w ust. 5 wszelkich obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami RODO oraz zwolni Medical- Jobs na podstawie art. 14 ust. 5 lit a) RODO ze wszelkich obowiązków informacyjnych wobec tych osób.

§ 15. Reklamacje

 1. Klient i Kandydat są uprawnieni w każdej chwili do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis.
 2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Klient ma prawo zażądać usunięcia niezgodności lub obniżenia ceny usługi za okres niezgodności.
 3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres iVision, Al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, albo w formie e-mail na adres biuro@med-jobs.pl. Reklamacja musi zawierać dane niezbędne do jej realizacji, tj. Nazwę firmy Klienta, opis niezgodności bądź naruszenia oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

§ 16. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę poprzez usunięcie swojego Konta Użytkownika. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe na jego wniosek wysłany drogą mailową na adres: biuro@med-jobs.pl
 4. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres: biuro@med-jobs.pl.
 5. Medical- Jobs ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: a. naruszenia przez Użytkownika lub Klienta istotnych postanowień Regulaminu;
  1. powzięcia wiarygodnych informacji, że dane podane przy zakładaniu Panelu Pracodawcy lub Konta Użytkownika są nieprawdziwe lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
  2. wystąpienia innych przyczyn w sposób obiektywny uniemożliwiających świadczenie Usługi.
 6. Klient ma prawo rozwiązać umowę i usunąć Profil Pracodawcy bez prawa żądania zwrotu kosztów. W celu usunięcia Profilu Pracodawcy należy wysłać żądanie na adres: biuro@med-jobs.pl

§ 17. Informacja handlowa

 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną informację handlową do Klientów i Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy Usług świadczonych przez Serwis.
 2. Klient i Użytkownik mogą bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie maila na adres poczty elektronicznej podanej w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Zgoda, o której mowa w pkt. 2-3 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, w tym zmian zakresu świadczonych Usług i ich cen.
 2. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia Usług przez Serwis jest Sąd właściwy dla siedziby Serwisu, jeżeli nie znajdzie zastosowania właściwość wyłączna.

Rekrutacje medyczne to nasza specjalność. Od ponad 10 lat swoje rekrutacje powierzają nam najlepsze szpitale i kliniki w Polsce i za granicą.