Polityka prywatności

To oświadczenie dotyczące polityka prywatności było ostatnio aktualizowane 4 styczeń 2022.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest iVision z siedzibą al. Bohaterów Warszawy 15-16, Szczecin 70-370, NIP 8512760089, e-mail biuro@med-jobs.pl

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Użytkownicy Serwisu Medical-Jobs

Jeśli jesteś Użytkownikiem naszego Serwisu, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe
takie jak adres IP, logi dostępowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików
cookies w celach:

 • Analitycznych i statystycznych
 • Zapewnienia prawidłowej konfiguracji Serwisu
 • Monitorowania ruchu na naszym Serwisie
 • Diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu i zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

Dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest doskonalenie funkcjonalności świadczonych przez nas usług oraz prowadzenie analiz dotyczących aktywności w Serwisie. Podanie tych danych jest dobrowolne, a Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Medical-Jobs zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że odrzucenie plików cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji Serwisu a także, w niektórych przypadkach, z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z określonej funkcji.

Pracodawcy

Jeśli jesteś Pracodawcą, wówczas przetwarzamy Twoje dane w związku ze świadczeniem określonych usług na Twoją rzecz (m.in. publikowanie ofert pracy, udostępniane Panelu Pracodawcy) w następującym zakresie: nazwa firmy, służbowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane dotyczące płatności (numer rachunku bankowego, NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale w określonym zakresie niezbędne do realizacji usługi. Powyższe dane przetwarzamy na podstawie umowy bądź w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane możemy przetwarzać także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych roszczeń. Na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają
  dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie. Dodatkowo w niektórych przypadkach dostęp do Państwa danych będą miały podmioty z branży doradczej, szkoleniowej i prawniczej.
 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
W zakresie ograniczonym przez obowiązujące przepisy prawa w związku z przetwarzaniem przez Rocket Jobs Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu — prawo do uzyskania informacji przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych na podstawie art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne na podstawie art. 16 RODO.
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dla zrealizowania żadnego z celów przetwarzania na podstawie art. 17 RODO.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały nam przez Ciebie dostarczone oraz ma prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi na podstawie art. 20 RODO.
 • prawo do sprzeciwu – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw możesz złożyć w formie elektronicznej na adres iod@med-jobs.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. w szczególności powinien zawierać następujące informacje:

 • Wskazane z którego z powyższych uprawnień chcesz skorzystać
 • Określenie jakiego procesu przetwarzania żądanie dotyczy
 • Określenie jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy

W razie konieczności doprecyzowania treści zgłoszenia, Rocket Jobs zwróci się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji. Odpowiedź na wniosek jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku na adres e-mail z którego skierowano wniosek.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przetwarzania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi, celu przetwarzania oraz podstawy prawnej:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy w związku z udostępnianiem Panelu Pracodawcy, wówczas przetwarzamy dane do momentu usunięcia Panelu Pracodawcy. Po usunięciu Panelu możemy przechowywać dane w zakresie ograniczonym do nazwy firmy, służbowych danych kontaktowych, historii aplikacji i informacji o wyrażonych zgodach dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy;
 4. w przypadku przetwarzania plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, w którym pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu.

Komu możemy udostępniać Twoje dane?

W związku z realizacją ściśle określonych usług na naszą rzecz przez podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Zatem, dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom systemów do wysyłania wiadomości e-mail, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, a także uprawnionym organom państwowym.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na stronie www.

Rekrutacje medyczne to nasza specjalność. Od ponad 10 lat swoje rekrutacje powierzają nam najlepsze szpitale i kliniki w Polsce i za granicą.